مرغ سوخاری - فست فود کابانی

فست فود کابانی
Go to content

Main menu:

محصولات

مرغ سوخاری

سوخاری 2 تکه کابانی
استریپس کابانی
سوخاری 3 تکه کابانی
فاصله کابانی
فاصله کابانی
فاصله کابانی
مرغ سوخاری 9 تکه کابانی
فاصله کابانی
مرغ سوخاری 3 تکه کابانی
فاصله کابانی
مرغ سوخاری 2 تکه کابانی
فاصله کابانی
فیله استریپس 5 تکه کابانی
فاصله کابانی
فیله استریپس 3 تکه کابانی
فاصله کابانی
مرغ سوخاری 12 تکه کابانی
فاصله کابانی
اکستریم کابانی
فاصله کابانی
سبد سوخاری کابانی
فاصله کابانی
فیش اند چیپس کابانی
فاصله کابانی
اکستریم ویژه کابانی
فاصله کابانی
سبد سوخاری ویژه کابانی
فاصله کابانی
فیش اند چیپس  ویژه کابانی
فاصله کابانی
Back to content | Back to main menu